All places

Cairo

13.94$

Nairobi

33.78$

Washington

61.03$

Kolkata

23.63$

Santa Barbara

72.14$

Mexico City

21.39$

Jakarta

20.18$

Athens

33.77$

Bali

20.93$

Lagos

20.67$

Glasgow

49.45$

Columbus

69.62$