All places

Atlanta

39.38$

Seoul

47.93$

Houston

42.57$

Minneapolis

56.65$

Baltimore

49.53$

Budapest

42.66$

Chicago

57.59$

Denver

53.98$

Bangkok

32.97$

San Diego

92.25$

Seattle

64.39$